Medzinárodná sieť
fitness klubov

Najbližšie kluby

Bezplatn? anal?za telesnej skladby pre nov??ikov
Viac
Sta? sa majite?om naj?spe?nej?ieho biznisu
Viac

Henrieta

Henrieta

Henrieta Fitnesscentrum FitCurves na Dlh?ch Dieloch registrujem u? od jeho vzniku, ?i?e od marca 2008, lebo b?vam ne?aleko. ...

Viac

Klaudia

Klaudia

Klaudia Predt?m ako som za?ala cvi?i? vo FitCurves na Dlh?ch Dieloch som si hovorila, ?e mus?m so sebou nie?o robi?. Kamar?tky mi darovali na narodeniny pouk??ku do tohto ?ensk?ho fitnesscentra. Prizn?m sa, ?e nerada cvi??m a som tot?lne leniv? ?lovek. ...

Viac

Angelika

Angelika

Angelika E?te v roku 2014 som v?bec netu?ila, ?e existuje nejak? fitko ur?en? len pre ?eny. Nav?t?vila som mnoh? fitnesscentr? po?as m?jho ?ivota, preto?e som nemala pr?ve najide?lnej?iu postavu. ...

Viac

Marta

Marta

Marta Do FitCurves som pri?la na z?klade pozv?nky s ktorou ma oslovila in?truktorka na ulici e?te v roku 2011. ...

Viac

Katka

Katka

Katka Do FitCurves som prv?kr?t pri?la koncom okt?bra 2014. Nako?ko som od mali?ka ?portovala a aj v s??asnosti sa st?le akt?vne venujem kanoistike na divokej vode, mala som dostatok sk?senost? s r?znymi typmi cvi?enia. ...

Viac

Ren?tka

Renátka

Ren?tka Vo FitCurves som za?ala cvi?i? v janu?ri minul?ho roku, lebo som c?tila potrebu akt?vneho pohybu, na ktor? som bola zvyknut?, a z nedostatku ?asu (vn??at?, ?kola, mo?no v?hovorka) som ho vytesnila zo ?ivota. ...

Viac

Bo?ka

Božka

Bo?ka ?lenkou FitCurves som od roku 2014. Predt?m som cvi?ila nepravidelne a zle sa stravovala (v?ha v roku 2010 – 2013 = 90 kg). ...

Viac

Veronika

Veronika

Veronika
Cvi?i? som za?ala asi pred dvoma rokmi. Dostala som ?lensk? vo Fitcurves ako dar?ek od sestry na meniny. U? som jej dlh?ie o tom hovorila, a tak jej napadlo mi prichysta? tak?to prekvapenie. ...

Viac

Annam?ria

Annamaria

Annam?ria
Vol?m sa Annam?ria a m?m 24 rokov. Do FitCurves som za?ala chodi? ke? som mala 18 rokov a bola v maturitnom ro?n?ku. ...

Viac
FitCurves program stravovania a regul?cie hmotnosti
Viac