Medzinárodná sieť
fitness klubov
top block uspeh
Karolina 2
Karolina

Do Fitcurves som za?ala chodi? v?aka mojej mame. Dlho necvi?ila a zostala som dos? prekvapen?, ke? mi jedn?ho d?a povedala, ?e za?ala chodi? do fitka.

Karolina 1 Neverila som vlastn?m u?iam a pritom, ako mi to opisovala som zostala zhrozen?, ?e ?o to je za fitko, kde s? len ?eny a cvi?? sa dokola. Napriek tomu som si povedala, ?e to sk?sim a p?jdem tam s ?ou. Pri?la som na prv? stretnutie, kde ma pekne uv?tala jedna z in?truktoriek a za?ala mi vysvet?ova? ?o a ako. St?le sa mi to nepozd?valo a ke? som videla cvi?i? vy??iu vekov? kateg?riu a e?te k tomu ?isto ?ensk? kolekt?v, pomyslela som si, ?e to nem??e fungova?? Napriek mojim predsudkom som nev?hala a dala som sa na cvi?enie s Fitcurves. Chodila som predt?m beh?va? a do posil?ovne a poviem V?m, ?e nakoniec som pochopila zmysel ?isto ?ensk?ho kolekt?vu. Nebudem h?dza? v?etk?ch chlapov do jedn?ho vreca, ale povedzme si ?primne, ktorej ?ene sa p??i, ke? na ?u pri cvi?en? v posil?ovni ?umia chlapi, ktor?m je jedno, ?e ?i m?te 50 alebo 100 k?l, sta?? ?e sa ohnete a hne? z?zaj? bu? na Va?e pozadie alebo do V??ho v?strihu a e?te maj? ko?kokr?t sprost? pozn?mky medzi sebou. Nikto nevzdych? pri dv?han? ?iniek a to najd?le?itej?ie, nikto sa nechod? pozera? do zrkadla po desiatich dvihnutiach ?inky, ?e ?i sa mu n?hodou nezv???ili svaly. Skr?tka tohto v?etk?ho som sa u?etrila a nakoniec som sa ?isto ?ensk?m ?lenk?m pote?ila.

In?truktorky sa n?m s rados?ou povenuj?, v?etko vysvetlia a samozrejme n?s aj s rados?ou napom?naj?, ?e ako spr?vne cvi?i?, aby to bolo efekt?vne?, ale my im to nezazlievame. ?o u?, cel? de? V?m niekto v robote prikazuje ?o m?te robi? a ako to m?te robi? a potom pr?dete do fitka, kde sa do V?s pustia in?truktorky, ?e „makaj makaj!", no nie je to super?:-) Je to ??asn? pocit vedie?, ?e niekto pre V?s rob? nie?o dobr? a ni? za to nechce. Stali sme sa kamar?tkami, porozpr?vame sa takmer o v?etkom a po?as cvi?enia sa v???inou rozbehne nejak? srandovn? debata, ktor? V?m pozdvihne n?ladu po tom, ako cel? de? sed?te v pr?ci a te??te sa, ?e p?jdete kone?ne domov, resp. si zacvi?i?. Fitko pre n?s organizuje spolo?n? akcie, od divadla a? po ??as? na be?eck?ch s??a?iach a aj preto je skvel? by? vo Fitcurves. Ke??e cvi?enie je pre m?a ka?dodennou s??as?ou, ve?mi sa te??m na ka?d? jednu n?v?tevu fitka a poviem V?m, ?e aj ke? m?m niekedy n?ladu pod psa alebo sa mi ni? nechce tak idem, preto?e viem, ?e sa tam okrem cvi?enia aj zabav?m.

Ako som u? p?sala, dostala som sa sem v?aka mojej mame a ke??e u? neb?vame spolu, som rada, ?e sa m??eme vidie? pri cvi?en? a pokl?bosi? si, aj ke? asi by sme mali viac cvi?i? ako kl?bosi??

Fitcurves som ocenila hlavne pri mojom tehotenstve, ke??e som sa nechcela vzda? cvi?enia a druh tohto cvi?enia bol pre m?a bezpe?n? a neb?la som sa, ?e by sa nie?o stalo mne alebo b?b?tku. Po?as tehotenstva som pribrala takmer 20 k?l a b?la som sa, ?e ?i sa vr?tim na svoju p?vodn? v?hu, ke??e m?m v okol? ve?a mami?iek, ktor? sa po?as tehotenstva tie? v?hovo nabalili a kil? sa im nepodarilo schudn?? po p?rode. Mne sa to v?ak podarilo a za p?r mesiacov som si op?? mohla obliec? svoje ob??ben? oble?enie a ve?k? v?aka za to patr? pr?ve Fitcurves. Aj napriek tomu, ?e som sa stala mami?kou, v?dy si n?jdem ?as na to, aby som si i?la zacvi?i? a tro?ka si odd?chnu?, aj ke? som pritom fyzicky akt?vna?

V?aka Fitcurves som zlep?ila moje stravovanie. ?asto pre n?s pripravia v?elijak? zdrav? poch??ky na ochutn?vku a neverila som, ?e niektor? jedl? existuj? a e?te k tomu m??u by? aj chutn? napriek tomu, ?e prv? poh?ad na ne je odstra?uj?ci.

Najlep?ia ?as? roka je, ke? oslavujeme narodeniny a v?etky sa stretneme na jednom mieste. To by ste neverili, ak? z?bava sa m??e rozp?ta? so ?enami s r?znou vekovou kateg?riu a ak? poch??ky sa ocitn? na stole, v?ak zhre?i? v tento sviato?n? de? m??eme. Najkraj?ie je po?u? ko?ko k?l sa zhodilo a centimetrov ubudlo ? Potom v?etky vieme (mysl?m t?m in?truktorky aj ?lenky), ?e v?etko sa d?, ke? sa chce a stoj? to za to.

Mohla by som vychva?ova? Fitcurves e?te na ?al??ch x stran?ch, ale to najd?le?itej?ie som nap?sala a odpor??am ka?dej ?ene, aby vysk??ala tento druh cvi?enia preto?e JE SKVEL? BY? VO FITCURVES!!!

Mil? na?e in?truktorky: m?me V?s ve?mi rady a sme ??astn?, ?e m??eme by? s??as?ou V??ho N??ho fitka.

Viac pr?behov