Medzinárodná sieť
fitness klubov
top block uspeh
Janka
Janka

Je skvel? by? vo FitCurves :-)
Som jednou z cvi?iacich FitCurves, a chcem sa s Vami podeli? o tom, ako ma cesta priviedla do tohto fitka.

V?dy ma bavil pohyb a ?portov? aktivity. Pred materskou som sa venovala aerobicu, aquaerobicu, doma som opotrebov?vala steper na pln? chod a chodila ka?d? de? 30 min. pe?o do pr?ce a z pr?ce.

Po materskej som nast?pila do takej pr?ce, kde som v???inu presedela. "Nejak?" kil? navy?e mi nabehli a uvedomila som si, ?e to nie je dobr?. Za?ala som chodi? na bodywork, len?e tam boli stanoven? 2-3 term?ny do t??d?a v ur?it? hodinu a mne sa nie v?dy zadarilo pr?s?. So stravou som si tie? moc nevedela poradi?, myslela som si, ?e ke? budem menej jes? a iba zeleninov? ?al?ty, tak kil? p?jdu dole. Ale opak bol pravdou. Vedela som, ?e to chce nie?o in?, pravideln? cvi?enie a aj poradi? oh?adne stravy.

V tom ma osvietila ponuka na internete - FitCurves - fitko pre ?eny. Nie?o som po?ula u? aj od kamo?iek, a tak som sa rozhodla, ?e to vysk??am. Objednala som sa na prv? tr?ning a u? od za?iatku ma to oslovilo.

Pre m?a je ve?mi vyhovuj?ce to, ?e si m??em pr?s? do fitka zacvi?i? hocikedy (v r?mci otv?rac?ch hod?n). Nie som obmedzovan? ?asov?m harmonogramom, pr?dem kedy to mne vyhovuje. Tr?nerky mi poradili aj so stravou, nastavila som ju na pravidelnos? a hlavne som za?ala jes? 5? denne. V?ha i?la samozrejme dole a tuky s ?ou. Svalov? hmota viac zabodovala a p??i sa, ?e predbehla tuky o nejak? percent?.
Do FitCurves sa v?dy te??m, nikdy som si nepovedala, ?e sa mi nechce, alebo som unaven?, jednoducho idem a te??m sa. Je tam ??asn? partia, ?i tr?neriek, alebo n?s cvi?iacich, skvel? atmosf?ra a ?lovek odtia? odch?dza s neuverite?nou d?vkou nabitej pozit?vnej energie a dobr?m pocitom, ?e som urobila nie?o pre seba. S? tam r?zne akcie, spolo?ensk?, pohybov?, alebo v r?mci srandy.

Tr?nerky s? "1000 bodov?" :-) venuj? sa n?m, a ve?mi dobre poradia. Ved? n?s k vy???m cie?om.

E?te je nie?o, ?o sa u m?a zmenilo v?aka FitCurves. Je to BEH. V?dy, ke? som si len pomyslela na beh, nen?videla som ho, nevedela som pri behu d?cha?, "funela" som ako parn? lokomot?va, pichalo ma v boku, ?o ma samozrejme odr?dzalo od toho. Vo fitku za?ali be?eck? tr?ningy, tak som sa rozhodla, ?e to vysk??am. Tr?nerky n?s poinformovali na predn??ke o behu, ?o bolo ve?mi prospe?n? a zauj?mav?. Nau?ili n?s ako beha?, ako d?cha?, ako sa stravova? pred a po behu, ako je potrebn? stre?ing a v?etko okolo toho.
Za?ala som ma? BEH rada, a ke? dlh?ie nejdem beha?, ch?ba mi. Je to paradox, keby mi predt?m niekto povedal, ?e si zamilujem beh, neverila by som a klepkala by som si na ?elo.

FitCurves nav?tevujem pomaly dva roky a ne?utujem, ?e som do toho i?la. C?tim sa ove?a lep?ie, pln? energie a endorf?ny zo m?a sr?ia ako iskri?ky z prskavky.

Viac pr?behov