Medzinárodná sieť
fitness klubov
top block uspeh
Carmen 2
Carmen

Vol?m sa Carmen a m?m 38 rokov. Popri rodi?ovskej dovolenke sa mi podarilo pribra? a pri?li aj bolesti chrbta.

Don?tilo ma to nie?o urobi?. ?plnou n?hodou ma kolegy?a doviedla na hodinu, kde som si vysk??ala stroje a celkov? cvi?enie. Bola som nad?en? kombin?ciou kardio a posil?ovan?m a navy?e ma prestal bole? chrb?t.
FitCurves mi pomohlo nielen zhodi? p?r k?l, ale aj vyformova? postavu. Samozrejme som sa pote?ila aj ?kolou chudnutia, kde ma nau?ili spr?vne a zdravo jes?.
Po roku chodenia do FitCurves som za?ala s nimi aj beh?va?, ?o mi pomohlo nabra? kondi?ku. Za?ala som chodi? aj na men?ie s??a?e, kde sme sa vedeli navz?jom vyhecova? a ka?d?m pretekom zlep?ova?.
FitCurves je je nielen o cvi?en?, ale predov?etk?m o super kolekt?ve, kde som si na?la priatelky a v?dy je tam v?born? atmosf?ra. Vyhovuje mi, ?e m??em pr?s? ak?ko?vek hodinu a cvi??m 30 min. Neobmedzuje ma to ?asovo.
In?truktorky n?m vytv?raju ka?d? mesiac nejak? program, napr. vych?dzky, divadlo, cvi?enie s in?m n?rad?m at?.

Mne to vyhovuje, lebo pre m?a je to viac ako fitko. Nikdy necvi??m sama a v?dy je tam niekto kto ma nakopne k lep?iemu v?konu.

Ja som zapojila cel? rodinu. M?j mal? syn sa u? tie? za?al z??ast?ova? be?eck?ch pretekov pre deti, cel? rodina jeme zdrav?ie a radi chod?me na r?zne v?lety s na?imi ?ienkami.

FitCurves je o lu?och, ktor? ho tvoria a robia to pre n?s a v?dy s? tam pre n?s ?

Viac pr?behov