Medzinárodná sieť
fitness klubov
top block uspeh
Vlasta
Vlasta

Vol?m sa Vlasta a v petr?alskom fitku cvi??m ?iesty rok. Teda vlastne skoro od za?iatku. Natrafila som na? n?hodou pri vybavovan? inej veci na terase. Pr?ve v ten de? som sa skalopevne rozhodla za?a? cvi?i? v nejakom fitnes.

Mala som so sebou aj cvi?ebn? ?bor. Nav?tevovala som pred t?m pilates, aerobik, stepaerobik, ale v?ade som narazila na opakuj?ci sa probl?m - moja pracovn? doba. Rob?m toti? v dvojsmennej prev?dzke, ?o v praxi znamen? nepravideln? vo?no. Sk??ala som aj in? fitk?, ale tam ma odr?dzali tie obrovsk? stroje.

Na FitCurves ma ako prv? up?talo to, ?e tam m??em pr?s? pod?a m?jho vo?na, stroje s? podstatne men?ie a nie tak? stra?ideln? a je len pre ?eny. Pri mojej v??ke 158 cm a v?he 54 +- 1kg nepotrebujem nejako extr?mne schudn??. Cvi??m, aby som si udr?ala v?hu /?o je pri mojom apet?te dos? n?ro?n?/, nedovolila osteopor?ze zakusn?? sa do mojich kost? a neprestajne premaz?va? k?by.

Pred tromi rokmi sa zjavila vo fitku nov? cvi?enka. So za?iato?n?ckym odhodlan?m sa pustila do zhadzovania k?l po materskej, nezamestnan? a ?o bolo pre ?u hlavn?, schudn?? do ?iat na synovu stu?kov?. Nedalo mi len tak ne?inne sa pozera? na jej tr?penie sa na strojoch, ?i stre?ingu. Prisko?ila som ku nej a ukazovala, radila. T? jej za?at? odhodlanos?, ve? ja to dok??em! kri?ala na v?etky strany. A ?uduj sa svete, zrazu sa z nej vyk?ula nov? majite?ka petr?alsk?ho fitka. Urobila n?stenku - v?stavu s na?imi menami a po?tom ??ast? a v?eli?o in?, na ?o si u? ani nespom?nam. Na jedno si v?ak pam?t?m ve?mi dobre - ako sme my star? maz??ky medzi sebou hovorili "nov? metla dobre metie". Postupne zmizlo zbrkl? cvi?enie. Nahradilo ho profesion?lne zvl?danie strojov, stre?ingu a fitko dostalo pri ?portovom charaktere nov? rozmer - spolo?ensk?. Ka?d? mesiac n?v?teva divadla, turistick? a cykloturistick? v?lety. V sobotu r?no joga, ?i pilates. Pobyt v kryokomore. Cvi?enia v ?peci?lnych ?boroch tzv. De? rozpr?vkov?, pl??ov?, halloveen, plesov?, ?kolsk? - ten b?va spojen? aj so sk??an?m s??asn?ho u?iva, ... Sta?? pozrie? na?u fotogal?riu. Zalo?ila sa ?kola chudnutia, ?kola behu.

S? to aktivity pre ?eny r?zneho veku a telesnej zdatnosti. Ka?d? si pr?de na svoje. Pri rozhovoroch so zn?mymi po?ujem dos? ?asto: „Ve? ty sa nabeh?? a nacvi??? dos? aj tak, to sa nud?? a nem?? ?o robi??"

Polhodinov? cvi?enie pod odborn?m doh?adom v milom prostred? dok??e urobi? z?zraky. Probl?my za m?a nevyrie?i, ale poskytne mi ?as nemyslie? na ne a ?astokr?t aj n?js? rie?enie. Svaly sa rozh?bu, cievy lep?ie prekrvia cel? telo a pom??u vyplavi? endorf?ny tie na?e z?zra?n? horm?ny radosti.

Dnes 9.9.15 som bola cvi?i? 1400-t? kr?t. Nezasv?ten? by povedal, ?o ?a tam e?te dok??e dr?a?? Na to je len jedna odpove?. V?etko to, ?o som nap?sala....

Viac pr?behov